Історія кафедри

Розвиток промислово-торговельних регіонів України відзначається постійним розширенням ринку продовольчих товарів і товарів промислової групи, що вимагає забезпечення постійного та ефективного державного контролю за їх якістю. Здійснення постійного контролю якості проведення експертизи та ідентифікації товарів, аналіз їх асортименту, визначення випадків фальсифікації продовольчих товарів, які можуть бути небезпечними для здоров’я населення, і передбачає підготовку фахівців вищої кваліфікації товарознавчого профілю. Прикордонний статус Одеської області викликає необхідність у фахівцях високої кваліфікації товарознавчого профілю зі знаннями митної справи.

Кафедра «Товарознавство та експертиза товарів» є випускаючою кафедрою для спеціалістів і магістрів спеціальності 7.03051002 Товарознавство та експертиза в митній справі» та спеціальності 7.03051001 Товарознавство і комерційна діяльність».

Кафедру «Товарознавство та експертиза товарів» було створено на підставі наказу № 133-01 від 29.04.05 року. З 1 вересня 2005 року кафедра почала підготовку бакалаврів за напрямом «Товарознавство і торговельне підприємництво».

Людмила Василівна Сердюк  У 2005 2008 рр. кафедру очолював доктор технічних наук, професор Людмила Василівна Сердюк, яка в 2001 р. у спеціалізованій раді Харківської державної академії технології та організації харчування і торгівлі захистила докторську дисертацію за спеціальністю 05.18.15 «Товарознавство харчових продуктів» на тему: «Наукове обґрунтування формування якості комбінованих зернових продуктів підвищеної харчової цінності». Людмила Василівна зробила вагомий внесок в організацію і становлення кафедри. Професор Ст. Л. Сердюк написала близько 250 наукових робіт, підручник, навчальні посібники «Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів», «Товарознавство продовольчих товарів рослинного походження». Нагороджена трудовою відзнакою «Знак пошани» та Почесною грамотою МОН України.


 

Григорій Федотович Козлов  З 2009 року завідувачем кафедри був призначений доктор технічних наук, професор Григорій Федотович Козлов. Професор Козлов Р. Ф. є автором понад 300 публікацій, серед яких наукові статті, патенти, методичні вказівки, монографії, навчальні посібники. Найбільш вагомими науковими працями, опублікованими проф. Козловим Р. Ф., є навчальний посібник у двох частинах «Основи товарознавства продовольчих товарів», навчальний посібник «Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів» з грифом Міністерства освіти і науки України. В 2006 2007 роках видана монографія у двох частинах «Проблеми харчування і здоров’я», у 2008 2009 роках два навчальних посібника «Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів», «Товарознавство продовольчих товарів тваринного походження» і третя частина монографії «Проблема харчування і здоров’я».


 З 2013 року завідувачем кафедри була призначена доктор технічних наук, доцент Ткаченко Оксана Борисівна. Основним направленням кафедри було вивчення властивостей вина та його сенсорний аналіз. У цей час частину хімічних лабораторій кафедри було перепрофільовано та вони отримали статус окремої структурної одиниці Академії (Навчально – Наукова лабораторія сенсорного аналізу).

tov_ved_pr_tov

В теперішній час кафедра проводить навчання як бакалаврів, так і магістрів за освітньо-професійною програмою «Комерційна діяльність та товарознавство і експертиза в митній справі» (шифр спеціальності: 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»).

Головною метою кафедри є підготовка висококваліфікованих затребуваних фахівців відповідно до викликів сучасності. Для досягнення цієї мети кафедра використовує підхід, який складається з наступного:

 • підбір висококваліфікованих викладачів;
 • методологія викладання базується на застосуванні найсучасніших міжнародних документів (Кодексу Аліментаріус тощо) та вітчизняних регламентів та Законів;
 • включення в навчальні плани дисципліни, які підвищують конкурентоспроможність випускника на ринку праці;
 • розширення напрямів (товарознавчих, експертних, митних,) практичної підготовки студентів та збільшення баз практики;
 • творчий зв’язок між студентами, викладачами та випускниками.

Такий підхід дозволяє студентам свідомо обирати майбутній напрям своєї професійної діяльності, та отримати пропозиції щодо працевлаштування ще  в статусі студента. Бази практик включають митниці Державної фіскальної служби України та митні лабораторії,  брокерські фірми, у підприємствах що розпочали експорт (в яких є посади штатних декларантів); торгово-промислові палати, торговельні підприємства, служби захисту прав споживачів, відділи безпечності та якості харчових підприємств; компанії з сертифікації, інспектування  як-то Бюро Верітас тощо.

У циклі вибіркових дисциплін введені дисципліни, які відповідають викликам Законодавства, в тому числі «Управління безпечністю товарів», що дозволить випускникам розширити сферу майбутньої затребуваності на ринку праці та бути затребуваним в організаціях з сертифікації систем управління безпечністю та якістю.

Сучасний стан у сфері забезпечення  безпечності харчових продуктів в Україні, перехід від системи з відповідальністю держави до системи з відповідальністю виробника, нормування обов’язковості введення нової системи на кожному харчовому підприємстві  потребує особливої підготовки студентів. Тому особливий напрям в підготовці займають дисципліни з циклу харчової безпечності та систем управління безпечністю на основі оцінки ризиків. На кафедрі студенти слухають за цим циклом авторські курси, так як перші в Україні  підручники з управління безпечністю товарів на основі системи НАССР розроблені  та затверджені Бочаровою О.В. на цій кафедрі. Цей напрям також займає значне місце у науковій роботі кафедри.

На кафедрі викладається понад 15 дисциплін:

1. Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва
2. Експертиза товарів
3. Сертифікація товарів
4. Експертиза напоїв
5. Методи визначення фальсифікації товарів
6. Захист прав споживачів
7. Товарознавство (харчові) товари
8. Товарознавство (нехарчові) товари
9. Естетика товарів та дизайн
10. Митні збори і тарифи
11. Технічні засоби митного контролю
12. Товарознавство вторинної сировини
13. Управління якістю
14. Теоретичні основи товарознавства та ін.

Спеціалізовані лабораторії:

Кафедра має спеціалізовані лабораторії для проведення лабораторних занять по різних групах товарів. Так само має обладнаний в аудиторії А-306 комп’ютерний клас, де розташовано 10 комп’ютерів

Кафедра Товарознавства та експертизи товарів   Кафедра Товарознавства та експертизи товарів   Кафедра Товарознавства та експертизи товарів

Кафедра товарознавства та експертизи товарів розробила різноманітну базу навчально-виробничої та переддипломної практики:
 • на митницях південного регіону,
 • у торговельних мережах,
 • в управлінні у справах захисту прав споживачів,
 • у торгово-промислових палатах.

Практична підготовка студентів сприяє забезпеченню якісної підготовки фахівців з товарознавства для економіки України.

Напрямки наукової роботи:

На кафедрі здійснюється активна наукова робота. Основним напрямком досліджень є «Формування асортименту нових видів зернових продуктів підвищеної харчової цінності та оцінка їх якості». Наукові дослідження базуються на вирішенні проблеми дослідження нових видів різних груп харчових продуктів підвищеної харчової цінності, оцінки їх якості та розширення асортименту. Метою проведення наукових досліджень кафедра укладає договори з підприємствами і організаціями.

Викладачі кафедри спільно з аспірантами і студентами проводять роботу по наступним темам:

 • Вдосконалення технології виробництва кулінарних продуктів з борошна ті іншої сировини;
 • Формування асортименту нових видів зернових продуктів підвищеної харчової цінності та оцінка їх якості;
 • Наукова основа стабілізації та контролю якості плодових дисперсних систем;
 • Формування споживчих властивостей напоїв на молочній основі;
 • Підвищення зносостійкості текстильних матеріалів шляхом обробки біоцидних речовинами.

Контакти та розташування кафедри:

Зав. кафедрою тел. (048) 712-40-70, каб. Б-403.
Викладацька аудиторія тел. (048) 712-40-70, каб. Б-325, Б-325а;
Лабораторні аудиторії Б-301, Б-304, Б-420;
Комп’ютерна аудиторія А-401;
Спеціалізована аудиторія митної справи Б-401
Лекційна аудиторія Б-326;
Аудиторії для практичних занять Б-301,Б-304, Б-420
Метод-кабінет каб. Б-423.
Зав. лабораторією (Шенгелая Марина Володимирівна) (048) 7124070, каб. Б-323.