Навчальні дисципліни

Кафедра товарознавства та митної справи проводить навчання за  спеціальністю – 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійних програм:

Вступ до фаху – метою вивчення курсу є формування у студентів системи спеціальних теоретичних знань та практичних навичок з товарознавства товарів з метою оцінювання та управління їх якістю. Дисципліна «Вступ до фаху» вивчає споживні властивості продовольчих і непродовольчих товарів, їх маркування, основи технічного регулювання, види фальсифікації та способи захисту продукції від фальсифікації.

Дослідна робота — З дисципліною Дослідна робота студенти починають свої перші кроки в дослідженні якості обраних товарів. Студенти знайомляться з класифікацією і асортиментом обраної групи продуктів, на лабораторних роботах вивчають вимоги нормативної документації, досліджують якість упаковки, відповідність та повноту маркованння продукції, проводять органолептичні дослідження якості (визначають відповідність зовнішнього вигляду, кольору, консистенція, запаху і смаку продукту), а також самостійно проводять дослідження фізико-хімічних показників якості, що дозволяє їм дізнатися про відповідність продукту вимогам, сформулювати висновок про можливість його реалізації.  Також дослідна робота є основним етапом підготовки студента до виконання курсової роботи.

«Товарознавство пакувальних матеріалів і тари» в рамках навчальної дисципліни «Товарознавство» — Дисципліна знайомить студентів з основними функціями упаковки, яка є невід’ємним фактором у збереженні якості товарів. В ході вивчення дисципліни студенти отримують знання стосовно переваг і недоліків різних видів пакувальних матеріалів і закупорювальних засобів, вивчають основні етапи виробництва різних видів тари та пакувальних матеріалів, їх класифікацію, вчяться досліджувати якість таких основних видів тари – металевої, скляної,  полімерної, деревяної, паперової, картонної та м’якої.

«Товарознавство товарів тваринного походження» — Дисципліна знайомить студентів з термінами і поняттями товарознавства товарів тваринного походження, основними ознаками класифікації товарів тваринного походження та їх асортиментом; вимогами до якості та методами дослідження якості. Студенти вивчають молоко та молочні товари (вершки, молоко,  кисломолочні продукти, сухі та згущені молочні продукти морозиво, сири), яєчні товари, м’ясні товари (м’ясні субпродукти та напівфабрикати, ковбасні вироби, м’ясні копченості та консерви), рибні товари (жива, охолоджена та морожена риба, солоні рибні продукти, копчена риба, рибні консерви та пресерви, гідробіонти), ікорні товари.

Товарознавство непродовольчих товарів — Курс з «Товарознавства непродовольчих товарів» вивчає класифікацію та асортимент господарських товарів, одягу та взуття, парфумерно-косметичних і ювелірних виробів та культурно-побутових товарів, також чинники, що впливають на їх якість, методи визначення якості та безпечності, способи виявлення фальсифікатів, дефекти виробів та вимоги до маркування, пакування та зберігання.

Естетика товарів та дизайн – Мета курсу: забезпечення формування світогляду щодо естетики як науки, мистецтва, художніх стилів та моди, а також вивчаються основи дизайну, композиції товару, естетичні властивості товару. В логічній послідовності розглядаються основи естетики: естетичні категорії, художні стилі світової культури, особливості розвитку різних видів мистецтва, основні поняття моди та фактори, що впливають на її формування в сучасних умовах.

Основи технології виробництва товарів – формування цілісного уявлення про харчові виробництва товарів рослинного та тваринного походження, як систему взаємопов’язаних процесів, які забезпечують задані властивості різних харчових продуктів; необхідність використання комплексного підходу при вивченні теоретичних основ харчових виробництв; ознайомлення  із закономірностями і процесами і зв’язок їх з основними положеннями фундаментальних наук і способами інтенсифікації існуючих технологічних процесів.

Університетська освіта – дисципліна, що  вивчає висвітлення закономірності розвитку сучасної вищої освіти, особливості входження України в єдиний європейський простір освіти, а також досвід упроваджень положень Болонської декларації, організація навчального процесу, соціально-культурна інфраструктура та студентське самоврядування.

Безпечність товарів – метою дисципліни є формування знань у здобувачів вищої освіти щодо безпечності товарів та послуг, що вивчає законодавчі основи гігієнічного нормування критеріїв безпеки харчової продукції; шляхи надходження та небезпечні дози фізичних, хімічних та біологічних небезпечних чинників у харчові продукти; основні види профілактики харчових отруєнь.

Експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння та культурних цінностей – метою дисципліни є опанування методологічних основ товарознавчої експертизи дорогоцінних матеріалів, вивчення нормативного та законодавчого регулювання питань з контролю якості, сертифікації, атестації, оцінювання та прогнозування їх вартості. Основними завданнями вивчення дисципліни «Експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння та культурних цінностей» є: аналіз світових та вітчизняних ринків дорогоцінних металів та коштовного каміння, аналіз ринку антикваріату; вивчення методик визначення соціокультурної цінності пам’яток культури для прогнозування їх вартості; вивчення будови та властивостей дорогоцінних металів та каміння, їх синтетичних аналогів, імітацій, облагороджених матеріалів; визначення ідентифікаційних ознак природних матеріалів, їх синтетичних аналогів та імітацій; вивчення процедури ідентифікаційної експертизи, експертизи справжності (автентичності), оціночної експертизи дорогоцінних матеріалів, культурних цінностей; складання висновків експертів відповідно до мети оцінювання.

 Методи дослідження показників якості товарів – метою дисципліни є формування знань у здобувачів вищої освіти щодо методів дослідження показників якості товарів. В результаті вивчення курсу студенти повинні знати: класифікацію показників якості товарів, методологію проведення дослідження органолептичних та фізико-хімічних показників якості; вміти: проводити визначення показників якості різних груп товарів, обирати  метод для визначення показників якості.

Митна справа вивчає інструментарій митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування знань і навичок у студента щодо прийняття управлінського рішення для виходу підприємства на конкретний зовнішній ринок, ураховуючи особливості митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Організація управління в митних органах – метою викладання навчальної дисципліни  є формування у студентів знань в сфері управління посередницькими видами дiяльностi, контроль за провадженням яких покладено на митні органи. До таких видів діяльності належать: митно-  брокерська дiяльнiсть; діяльність з вiдкриття та експлуатацiї магазину безмитної торгiвлi, митного складу, вiльної митної зони комерцiйного або сервiсного типу, складу тимчасового зберігання, вантажного митного комплексу.

Управління безпечністю товарів – дисципліна, що вивчає є формування  у студентів знань в сфері розроблення, запровадження та підтримування системи управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП), основаної на концепції НАССР.

Електронний документообіг в митних органах – метою викладання навчальної дисципліни  є формування у студентів знань в сфері електронного документообігу, оскільки, як свідчить практика провідних країн світу, одним із шляхів прискорення інформаційних процесів та митного оформлення, є впровадження новітніх інформаційних технологій, зокрема електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису. Перехід до електронного декларування є найбільш ефективним напрямом вдосконалення процедур митного контролю, що створює умови по забезпеченню прозорості і прискоренню процедур митного оформлення товарів і, як наслідок, поліпшення ведення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами господарювання України.